Contal Timetec - Dovolenkové nároky a čerpania

 

Okno Dovolenkové nároky a čerpania otvoríte v ribbone Dochádzkový systém časť Prehľady. Okno slúži pre zobrazenie a nastavenie parametrov dovoleniek jednotlivých zamestnancov.

V záložke Jednoduchý prehľad aktuálneho roka, systém zobrazuje priezviská a mená zamestnancov, použitie (aktivovanie) dovolenky, nárok na dovolenku a zostatok z minulého roka (obr.1). Na tejto záložke môžete aktivovať a zadávať nárok na dovolenku. Zostatok nároku na dovolenku sa zobrazuje pri zadávaní dovolenky v Prechodoch.

Dvojitým kliknutím na príslušného zamestnanca alebo skupinu systém zobrazí okno Nastavenie parametrov dovolenky pre, v ktorom môžete meniť hodnoty dovolenky.

Voľba Použi aktivuje používanie dovolenky. Voľba Dovolenkový nárok umožňuje zadať dovolenkový nárok pracovníka alebo celej skupine naraz - počet dní dovolenky v príslušnom roku. Vo voľbe Zostatok z min. roku sa zobrazuje zostatok dovolenky pre zamestnanca z predchádzajúceho kalendárneho roku.

Tlačidlo Aktualizuj v prípade, že zamestnanec mal za minulý rok nahodenú dovolenku, slúži pre aktualizáciu údaja Zostatok z min. roku. V prípade, že zamestnanec nemal za minulý rok nahodenú dovolenku, otvori okno Parametre dovolenky za posledný rok.

Tlačidlo OK zapíše zadané údaje do databázy a zatvorí okno. Tlačidlo Zruš zatvorí okno bez zmeny v systéme.

V záložke Čerpanie - zostatky v aktuálnom roku sa zobrazujú údaje pre vybraných zamestnancov v tomto poradí: priezviská a mená, použitie (aktivovanie) dovolenky, nárok na aktuálny rok, zostatok z minulého roku, aktuálne čerpanie a zostatok na aktuálny rok (obr.2).

Aktivovaním záložky Rozšírený prehľad všetkých rokov systém zmení zobrazenie parametrov dovolenky v rozšírenom formáte (obr.3). Systém vypíše informácie o dovolenke pre aktuálny a predošlé roky. Pre jednotlivé roky sa pod zamestnancom zobrazujú údaje v tomto poradí: ikonka správneho / nesprávneho spracovania dovolenky za daný rok, rok, použitie (aktivovanie) dovolenky, nárok na daný rok, zostatok z predchádzajúceho roku, čerpanie a zostatok v danom roku, počet vyplateného a preneseného zostatku v danom roku.

Systém automatcky neprenáša zostatky dovoleniek do nasledujúceho roka. Prenos dovoleniek je potrebné spraviť manuálne po spracovaní/uzatvorení dochádzky za december predošlého roku . Dvojitým kliknutím na skupinu alebo konkrétneho zamestnanca sa otvorí dialógové okno Nespracované dovolenkové údaje kde môžete meniť hodnoty dovolenky a vykonať prenos alebo vyplatenie dovolenky za predchádzajúci rok.

V rámčeku Zoznam zamestnancov s nespracovanými dov. údajmi sa zobrazuje zoznam zamestnancov (podľa výberu zamestnaca alebo skupiny/profilu v záložke Rozšírený prehľad všetkých rokov ) s nespracovanými dovolenkovými údajmi za zvolený rok. Políčko Zobraziť všetkýchspôsobí zobrazenie všetkých zamestnancov príslušnej skupiny/profilu, v príslušnom roku, tj aj tích ktorí majú dovolenkové údaje za príslušný rok správne spracované.

Voľby Označeným zamestnancom vyplatiť, Označeným zamestnancom preniesť s príslušným číselným údajom umožňujú vyplatiť príp. preniesť zvolený počet dní dovolenky. Voľby Označeným zamestnancom vyplatiť všetky nesprac. dni, Označeným zamestnancom preniesť všetky nesprac. dni umožňujú vyplatiť príp. preniesť všetky zostávajúce dni dovolenky. Aktivovaním voľby Hodnotu pripočítať/nastaviť môžete pripočítať nastavenú hodnotu do ďalšieho roku.

 

Nárok na dovolenku systém automaticky nahodí podľa nároku za predchádzajúci rok. Nároky a zostatky je možné do systému aj importovať zo mzdového systému v časti konfigurácia importu objektov - dovolenkové parametre

Každá záložka obsahuje možnosť Tlače dovoleniek pre zamestnancov.

Do žlto označených polí je možné vložiť objekt jeho uchytením v strome objektov a vložením do žlto zvýraznených polí, systémom "Drag and Drop".

 

Obr. 1 Jednoduchý prehľad aktuálneho roka.

 

Obr. 2 Čerpanie - zostatky v aktuálnom roku.

Obr. 3 Rozšírený prehľad všetkých rokov.