Contal Timetec - Nová skupina - povolenie prístupu a pridanie práv

Vytvorenie novej skupiny

Nová skupina sa vytvára pomocou kontextového menu v strome obkektov Zamestnanci a karty, dvoj klikom na položku Skupiny alebo aktiváciou ikony Nová skupina v ribbone Všeobecné a časť Objekty (obr.1). Zadajte meno skupiny. Ponechaním Rodičovskej skupiny - Skupiny sa nová skupina automaticky umiestni v priečinku Skupiny v abecednom poradí. Ak chcete vytvoriť podskupinu v skupine, vyberte v položke rodičovská skupina, skupinu, v ktorej chcete vytvoriť danú podskupinu.

Skupina slúži pre usporiadanie väčšieho množstva zamestnancov do jednotlivých skupín, podľa jednotlivých oddelení, prevádzok, budov a pod. Systém umožňuje vytvorenie ľubovoľného množstva skupín, prípadne podskupín v skupinách. 

 

Presun zamestnancov do inej skupiny

V Strome objektov Zamestnanci a karty si zvoľte zamestnanca/zamestnancov, ktorých chcete preradiť do inej Skupiny. Cez kontextové menu nad označenými zamestnancami zvoľte možnosť Zvolenie skupiny. V otvorenom okne sa zobrazia vybraní zamestnanci, ktorým z roletovej ponuky vyberte Skupinu. Týmto spôsobom môžete preraďovať zamestnancov z jednej skupiny do druhej (obr.2). Skupiny, ktoré neobsahujú zamestnancov, zmažete pomocou tlačidla Delete ale možnosťou Zmaž v kontextovom menu nad skupinou.

 

Pridelenie skupiny na snímač

V okne Snímače sa definuje, ktoré karty má príslušný snímač rozpoznávať a obsluhovať. Do zoznamu je možné pridať konkrétnu identifikačnú kartu alebo všeobecne kartový systém, konkrétneho zamestnanca, skupinu zamestnancov, profil zamestnancov alebo adresár nepoužívaných kariet (obr.3).

Vyberte snímač pod ktorý chcete skupiny/podskupiny priradiť. Snímač vyberte zo Stromu objektov - Hardvérové zariadenia alebo v ribbone Hardvérové zariadenia, Nový snímač a z roletovej ponuky okna Meno, vyberte daný snímač. Vyberte záložku Prístup. Ikonou Pridaj pridajte Skupiny a Podskupiny do Prístupu k snímaču. Otvorí sa Vám okno Zoznam skupín. Vyberte si skupiny a podskupiny, ktoré chcete pod snímač priradiť. Okno zobrazuje iba skupiny, ktoré nie sú ešte definované v prístupe. Pre potvrdenie voľby stlačte OK. Všetky pridané skupiny, podskupiny ale aj zamestnanci, kartové systémy, karty, návštevy, návštevnícke skupiny, budú mať prístup k vybranému snímaču. Do žlto označených polí je možné vložiť objekt jeho uchytením v strome objektov a vložením do žlto zvýraznených polí, systémom "Drag and Drop".

 

Priradenie skupiny do skupinového profilu

Skupinový profil je štruktúra, do ktorej je možné zahrnúť zamestnancov alebo skupiny zamestnancov, za účelom vytvorenia skupiny zamestnancov, ktorých údaje nás zaujímajú, no nie sú hierarchicky usporiadaní v jednej skupine (napríklad pre zobrazenie sumarizačných hodnôt oddelení, výrobných sekcií podniku a pod.).

Nový skupinový profil vytvoríte stlačením ikony nachádzajúcej sa v ribbone Objekty alebo v Strome objektov - Zamestnanci a karty, pomocou kontextového menu dvoj klikom na položkou Skupinový profil (obr.4). Do položky Meno zadajte pomenovanie pre vytváraný profil. V časti Obsiahnuté objekty sa nachádzajú zamestnanci a skupiny, ktorí budú zahrnutý v profile, zatiaľ čo v časti Ostatné objekty sú objekty, ktoré tam zahrnuté nebudú. Zaškrtnutím políčka Zoznam sa v časti Ostatné objekty zobrazia všetci zamestnanci zoradení podľa abecedy. Vytvorenie profilu potvrdíme stlačením tlačidla OK, zatiaľ čo stlačením tlačidla Zruš sa uzavrie okno bez vytvorenia nového profilu.


 

Priradenie práv na skupinu

Editovať prístup môžete dvoj kliknutím na daný Login v strome objektov (obr.5). Práva umožňujú definovať, ku ktorým častiam systému má daný užívateľ prístup, aj to či má právo len prezerať nastavené parametre alebo ich aj meniť. 

V záložke Skupiny sa definujú prístupové práva k jednotlivým skupinám zamestnancov. V ľavej časti je okno Prístup k, k položkám v tomto okne má užívateľ právo pristupovať. V pravej časti je okno Bez prístupu k, k týmto položkám užívateľ nemá právo pristupovať. Nastavovanie sa vykonáva kliknutím na príslušnú skupinu a použitím šípky <;>, kedy je možné túto skupinu preraďovať z jedného okna do druhého alebo použitím ikonky so symbolom <<; >>, ktorá presúva všetky položky do a z daného okna.

 

 

Obrázok č.1: Vytvorenie novej skupiny

Obrázok č.2: Presun zamestnancov do inej skupiny

 

Obrázok č.3: Pridelenie skupiny na snímač

Obrázok č.4: Priradenie skupiny do skupinového profilu

 

Obrázok č.5: Priradenie práv na skupinu