Contal Timetec - Vytvorenie užívateľského, párového prechodu na snímači Premuim Plus

Pod položkou Užívateľské prechody, definujete nové prechody pre užívateľa, meníte zadefinované prechody, prípadne ich odstraňujete. Užívateľské prechody nájdete v Ribbone Nastavenia systému (obrázok č.1).

Nový typ prechodu definujete kliknutím na tlačidlo Vlož v záložke Konfigurácia. Zobrazí sa dialógové okno Užívateľské prechody - Nový objekt alebo Zmena pre modifikáciu existujúceho prechodu

  • Názov - vyplňte názov prechodu, ktorý bude vystihovať prechod (napríklad Služobná cesta - SC).
  • Prezentácia - vyplňte názov, pod akým sa tento prechod bude vyskytovať v systéme.
  • Mód - vyplňte typ prechodu. Služobná cesta bude párový prechod - prechod, ktorého ukončenie je signalizované prechodom. Pridaním takéhoto prechodu teda pridávame prechody dva, a to začiatok a koniec (príchod/odchod).
  • Odpočítať z odpracovaného - odpočíta čas prechodu z odpracovaných hodín.
  • Obrázok - vyberáte si ikonku k zvolenému prechodu. Túto možnosť si môžete zvoliť iba pri snímačoch Premium Plus.

 

Obrázok č.1: Vytvorenie užívateľského prechodu

 

Z Hardvérových zariadení si zvoľte snímač, pre ktorý chcete prechod vytvoriť (obrázok č.2).

Zvoľte záložku Funkcie. V zozname sa nachádzajú všetky prechody rozdelené do troch hlavných kategórii, a to Prechody pre dochádzku, Prechody pre strediská a Užívateľské prechody. Rozbalením kategórie sa zobrazia príslušné prechody.

V kategórií Užívateľské prechody sa nachádzajú prechody definované užívateľom. Vedľa názvu prechodu sa nachádza príslušný kód, ktorý je potrebný zadať na snímači BCR07. Zadajte kód. ktorý sa ešte nie je použitý. Kód exp. je exportný kód , ktorý je potrebné zadať do aplikácie HUMAN.

 

Obrázok č.2: Nastavenie parametrov prechodu

 

Na záložke Základné nastavenia na danom Snímači, nastavujete zobrazenie grafického menu označením položky Použiť grafické menu a Použiť trvalé grafické menu (obrázok č.3). Môžete si vytvoriť grafické menu, napr. Menu 1, ktoré sa môže uplatňovať aj na iné snímače a tiež zmeny na ňom vykonané. Označením daných položiek sa zobrazí záložka Nastavenia menu (obrázok č.4).

 

Obrázok č.3: Základné nastavenia na Snímači 

 

V záložke Nastavenia menu (obrázok č.4), nastavujete grafické menu na snímači. Viete si zadať meno daného grafického znázornenia, meniť počet strán, stĺpcov a riadkov.

Dvojklikom na ikonu sa zobrazí okno Položka grafického menu. Typ akcie zvoľte -  Vložiť prechod. Kód akcie zvoľte prechod daný, ktorý chcete vložiť.

Môžete vložiť Vlastný text, ktorý sa bude na snímači zobrazovať a Obrázok prechodu, ktorý si vyberte z ponuky.

 

Obrázok č.4: Nastavenia menu na Snímači 


Z Hardvérových zariadení zvoľte A-Nod pod ktorým ste snímač nastavovali. V záložke Riadenie, zvoľte Setup A-Nodu. Počas priebehu setovania sledujte frontu sprav klikaním na Aktualizuj. Keď fronta správ klesne na nulu, overte opäť funkčnosť snímača, či na riadiacej jednotke ďalšie pripojené snímače.
Zoznam všetkých snímačov nájdete v záložke Referencie.
 

Obrázok č.5: Nastavenia menu na Snímači