Conta Timetec Attendance

Contal Timetec - Snímač nezobrazuje meno užívateľa alebo zobrazuje text "Neplatná Karta"

V okne Snímače sa definujú, ktoré karty má príslušný snímač rozpoznávať a obsluhovať. Do zoznamu je možné pridať konkrétnu identifikačnú kartu alebo všeobecne kartový systém, konkrétneho zamestnanca, skupinu zamestnancov, profil zamestnancov alebo adresár nepoužívaných kariet. Ak chcete, aby sa Vám na snímači zobrazovalo meno užívateľa alebo sa Vám na snímači zobrazute text "neplatná karta", musíte pod daný snímač priradiť skupinu, poprípade podsupinu ku ktorej je užívateľ priradený (obr.1). ...

Contal Timetec - Zhodné osobné čísla zamestnancov

Osobné číslo zamestnanca je číslo pridelené systémom pri vytváraní Nového zamestnanca. Systém číslo priradí na základe nasledujúceho číselného poradia. Užívateľ môže toto číslo meniť a zvoliť si vlastný systém číslovania a prideľovania osobného čísla zamestnanca. Osobné číslo, ktoré už je zamestnancovi pridelené, systém odmietne (obr.1). Nie je možné prideliť jedno osobné číslo dvom zamestnancom, musí byť unikátne. Ak chcete priradiť zamestnancovi číslo, ktoré v minulosti využíval iný zamestnane...

Contal Timetec - Nastavenie Menu na Čítači kariet

Ako nastaviť Menu na čítači kariet - V Strome objektov – Hardvérové zariadenia, na pravej lište, zvoľte Čítač na ktorom chcete Menu nastaviť (obr.1). - V záložke „Nastavenia menu“ si môžete zvoliť Meno pre dané Menu, počet strán, ktoré budete mať na danom čítači, počet stĺpcov zobrazených na jednej strane a počet riadkov. - Kliknite na piktogram v Menu a zobrazí sa Vám okno „Položka grafického menu“ (obr.2). - Položka grafického menu: - Typ akcie - zvoľte Vložiť prechod. ...

Contal Timetec - Automatické korekcie v dochádzkovom kalendári zamestnanca

Automatické korekcie uľahčujú prácu pri vykonávaní uzávierok. V prípade absencie niektorých prechodov, ich systém sám doplní. Označí ich písmenom A v ikonke a podľa toho viete, že v danom dni systém prechod automaticky dopnil. Automatickú korekciu môžete kontrolovať a meniť. V Prechodoch si viete upraviť korekcie (obr.3), čím sa zmení A (automatická korekcia) v ikonke na R (ručná korekcia). Ak nie sú Automatické korekcie zapnuté, systém nedoplní ukončenie prerušení automaticky a je potrebné ho...

Contal Timetec - Zakázanie užívateľského konta v systéme

Ako zakázať prihlásenie sa užívateľa do systému - V Strome objektov, na pravej lište, zvoľte Prístupy a dvojklikom prístup, ktorý chcete zakázať. - V záložke Prístupy, zvoľte možnosť Konto nepovolené (obr.1). Zaškrtnutím políčka Konto nepovolené sa konto presunie do priečinku Nepovolené, čím môžeme dočasne zakázať prihlásenie sa užívateľa do systému (obr.2). - Kliknite na ikonu Zapíš. Obrázok č.1: Nastavenie zakázania užívateľského konta. Obrázok č.2: Presunutie užívate...

Contal Timetec - Vytvorenie nového kartového systému

Kartový systém slúži pre definovanie vlastností a typu karty, ako aj spôsobu jej rozpoznania. V systéme môžete definovať viacero druhov formátov kariet – kartových systémov. Ako vytvoriť Nový kartový systém - Na hornej lište zvoľte Všeobecné, časť Objekty a v ribbone Nový kartový systém alebo v Strome objektov (Zamestnanci a karty), kliknutím pravým tlačidlom myši na Kartové systémy a Vlož nový kartový systém (obr.1). - Otvorí sa okno Kartové systémy - Nový objekt. - Doplnte Meno ko...

Contal Timetec - Problém s prihlásením viacerých užívateľov súčasne

Ak sa chcete prihlásiť do Contal Timetec a nie je to možné, problém môže spočívať aj v množstve zakúpených Licencií. Počet prihlásených v rovnakom čase záleží od počtu zakúpených licencií. Máte k dispozícií tri úrovne, "Administrátori", "Majstri" a "Zamestnanci". Ak máte zakúpené licencie napr. pre dvoch Administrátorov, systém síce umožní vytvoriť viacero administrátorských účtov, no v reálnom čase povolí prihlásenie len dvoch užívateľov typu Administrátor. Ak potrebujete používať viacero uží...

Contal Timetec - Možnosti pridelenia ID karty alebo vytvorenia novej ID karty zamestnanca

Karta slúži na identifikáciu užívateľa (zamestnanca, prípadne návštevníka) v systéme. Užívateľ môže mať pridelených viac identifikačných kariet. Kartu je možné vytvoriť viacerými spôsobmi: A. Označením zamestnanca v Strome objektov-Zamestnanci a karty, ktorému chcete prideliť kartu, dvojklikom na meno otvorte okno zamestnanca. Kliknite na tlačidlo Vlož v záložke Karty. Otvorí sa okno Nová karta (obr.1). B. Označte zamestnanca v kontextovom menu, ktorému chcete prideliť kartu a následne aktivu...

Contal Timetec - Automatické odhlásenie užívateľa

Contal Timetec - Automatické odhlásenie užívateľa Aktiváciou položky - Používanie automatického odhlasovania užívateľa, sa bude užívateľ automaticky, po uplynutí nastaveného času, odhlasovať zo servera. Pred odhlásením systém užívateľa upozorní na odhlásenie. Po nastavení tejto možnosti je potrebné systém reštartovať aby sa zmeny aplikovali. Ako nastaviť používanie automatického odhlasovania užívateľa - Na hornej lište zvoľte Nastavenia systému a v ribbone, Všeobecné nastavenia....

Contal Timetec - Nastavenie užívateľského prístupu na čítanie alebo zápis pre objekty do systému

Prístupy umožňujú definovať, ku ktorým častiam systému má daný užívateľ prístup, aj to, či má právo len prezerať nastavené parametre alebo ich aj meniť. Ako nastaviť prístup k čítaniu alebo zápisu užívateľa do systému - V Strome objektov, na pravej lište, zvoľte Prístupy a dvojklikom prístup, ktorý chcete obmedziť/rozšíriť. - V záložke Prístupy máte zvolený Profil, ktorý Vám určuje zaradenia užívateľa (Zamestnanec, Majster/Správca, Zamestnanec/Stravník). - Rámček Čítanie / Záp...

Contal Timetec - Systém nezobrazuje odpracovaný čas zamestnanca v Uzávierke

Prechod je základnou jednotkou v systéme, určuje pohyb zamestnanca. Práve podľa prechodov sa počíta odpracovaný čas. Z hľadiska systému sa rozlišújú prechody párové (trvanie je ohraničené príchodom a odchodom, napr. príchod a odchod z práce, od lekára a pod.) a prechody bezpárové (to sú prechody, u ktorých sa určuje doba trvania priamo ich výskytom, napr. RD, MD a pod.). Na to, aby systém korektne rozpoznával prechody, musia byť zadané v správnom slede. Niektoré kombinácie chýbajúcich prechodov...

Contal Timetec - Vytvorenie nového prístupu do systému a konfigurácia prístupu

Nový prístup môžete vytvoriť kliknutím na ikonu Nový prístup, v ribbone Objekty alebo vyvolaním kontextového menu nad položkou Prístupy v strome objektov. Práva umožňujú definovať, ku ktorým častiam systému má daný užívateľ prístup, aj to, či má právo len prezerať nastavené parametre alebo ich aj meniť. Nastavenie práv je možné vytlačiť pomocou tlačidla Tlač v spodnej časti okna (obr.4). Pri vytváraní nového prístupu sa zobrazí okno Vstupné meno - Nový objekt (obr.1). V rámčeku Konto zadáte vs...

Contal Timetec - Nová skupina - povolenie prístupu a pridanie práv

Vytvorenie novej skupiny Nová skupina sa vytvára pomocou kontextového menu v strome obkektov Zamestnanci a karty, dvoj klikom na položku Skupiny alebo aktiváciou ikony Nová skupina v ribbone Všeobecné a časť Objekty (obr.1). Zadajte meno skupiny. Ponechaním Rodičovskej skupiny - Skupiny sa nová skupina automaticky umiestni v priečinku Skupiny v abecednom poradí. Ak chcete vytvoriť podskupinu v skupine, vyberte v položke rodičovská skupina, skupinu, v ktorej chcete vytvoriť danú podskupinu. Sk...

Contal Timetec - Zobrazenie záložky "Prechody z Prehľadu udalostí" v Prechodoch

V Prechodoch nad zvoleným zamestnancom maté možnost pridať zobrazenie záložky "Prechody z Prehľadu udalostí" (Obr.1). Zobrazenie slúži pre rýchly prístup a prehľad zobrazenia udalostí nad zamestnancom. Podrobnejší prehľad udalostí si viete pozrieť v Prehľade udalostí v systéme (Obr.3). Po zadaní roku, mesiaca a dňa v záložke Prechody z Prehľadu udalostí (v prípade že namiesto čísla dňa zadáte nulu, zobrazí sa Vám celý mesiac) sa zobrazia prechody z prehľadu udalosí, resp. všetky pohyby zamestn...

Contal Timetec - Problém s prihlásením sa na server - Vypršalo zadané heslo k účtu

Heslo do Contal Timetec Client si zadávate pri vytváraní nového prístupu. Heslo nie je limitované časom, teda jeho platnosť časom nevyprší. Do Contal aplikacie sa môžete prihlásiť aj pomocou doménovej autentifikácie - teda doménovým účtom (bez popredného DOMÉNA\ ) a heslom - pokiaľ je táto možnosť v systéme Timetec správne nakonfigurovaná (obr.1 a obr.2). Doménové heslo má štandardne obmedzenú životnosť a keď vyprší, tak Timetec Client Vás na to upozorní. Zmenu hesla môžete vykonať príslušnou vo...

Contal Timetec - Obnova prístupového hesla do Contal Timetec

Pre Profil Administrátor je povolená konfigurácia servera resp. Prístup Server - konfigurácia ako aj Prístup Supervízor. Aktiváciou Supervízora umožníte administrátorovi meniť heslá ostatným užívateľom bez toho, aby vedel staré heslo konkrétneho užívateľa. V prístupoch si zvolíte, ktorému užívateľovi chcete zmeniť alebo obnoviť heslo a v dolnej časti okna stlačte tlačidlo Zmeň heslo (obr.1). Otvorí sa Vám okno pre zadanie nového hesla. Zaškrtnutím políčka Konto nepovolené sa konto presunie do p...

Contal Timetec - Vytvorenie užívateľského, párového prechodu na snímači Premuim Plus

Pod položkou Užívateľské prechody, definujete nové prechody pre užívateľa, meníte zadefinované prechody, prípadne ich odstraňujete. Užívateľské prechody nájdete v Ribbone Nastavenia systému (obrázok č.1). Nový typ prechodu definujete kliknutím na tlačidlo Vlož v záložke Konfigurácia. Zobrazí sa dialógové okno Užívateľské prechody - Nový objekt alebo Zmena pre modifikáciu existujúceho prechodu - Názov - vyplňte názov prechodu, ktorý bude vystihovať prechod (napríklad Služobná cesta - SC). ...

Contal Timetec - Licencie v Contal Timetec Attendance (aktuálny počet zamestnancov)

Informácie o aktívnom module, type licencie a počte licencii pre jednotlivých užívateľov nájdete v ribbone Pomocník alebo v ikone Štart - O programe (obrázok č.1). Contal Timetec obsahuje štyri moduly a to Attendance - Dochádzkový, Food - Stravovací, Visitor - Návštevný a Production - Produkcia. Licenciou pre modul sa určuje, na ktorý modul má spoločnosť zakúpené práva. Užívatelia pre jednotlivé moduly sa rozdeľujú do 3 úrovní - Administrátor, Majster a Zamestnanec. Server funguje na princípe ...

Contal Timetec - Nastavenie jednorázového štátneho sviatku 30.10.2018

Ikona Štátne sviatky, umožňuje nastaviť príslušné dni, na ktoré pripadá štátny sviatok. V okne Štátne sviatky, systém zobrazuje dátum a názov príslušného štátneho sviatku. Tlačidlo Pridaj slúži na pridanie nového sviatku, tlačidlom Odstráň vymažeme príslušný sviatok, na ktorý ukazuje kurzor. Voľba Zmena aktivuje zmenu parametrov sviatku na ktorý ukazuje kurzor (obr.1). Kliknutím na tlačidlo Pridaj sa otvorí okno pre pridanie nového sviatku. V rámčeku Štátne sviatky nastavte položku Dátum. Polí...

Contal Timetec - Dovolenkové nároky a čerpania

Okno Dovolenkové nároky a čerpania otvoríte v ribbone Dochádzkový systém časť Prehľady. Okno slúži pre zobrazenie a nastavenie parametrov dovoleniek jednotlivých zamestnancov. V záložke Jednoduchý prehľad aktuálneho roka, systém zobrazuje priezviská a mená zamestnancov, použitie (aktivovanie) dovolenky, nárok na dovolenku a zostatok z minulého roka (obr.1). Na tejto záložke môžete aktivovať a zadávať nárok na dovolenku. Zostatok nároku na dovolenku sa zobrazuje pri zadávaní dovolenky v Precho...

Contal Timetec - Import kariet do systému

Zvolením ikony Import objektov, sa otvorí okno pre import kariet (zamestnancov, dovoleniek, lekárov atď.) zo súboru do systému (obr.č.5). Do okna Názov vpíšte názov daného importu alebo si môžete vybrať starší importovací profil, ktorý je už prednastavený. Nový importovací profil vložíte kliknutím na ikonu Nová, potvrdíte ho stlačením ikony Zapíš a následne kliknutím na Konfiguruj - Pokračuj. Nový importovací profil ešte nie je nakonfigurovaný, preto sa Vám v okne Informácie o nastavení importu,...

Contal Timetec - Tlač menného zoznamu zamestnancov a čísla karty

Okno Nastavenie parametrov pre tlač otvoríte pomocou kontextového menu a voľbou Tlač nad vybranou kartou (obr.1). Toto okno umožňuje tlač prehľadu kariet. Tlačiť môžete Všetky karty, ktoré máte v systéme vytvorené alebo len označené skupiny. Je možné tlačiť Používané, Neplatné karty od, Nepoužívané karty, Platné karty od. Prehľad zobrazuje Číslo karty a kartový systém, Platnosť od, Neplatná od, Poznámku a meno držiteľa karty (obr.2 a obr.3). Export je možné uložiť rôznych formátoch napr. xls (ob...

Contal Timetec - Prístupová karta

Každá vytvorená karta v Contal Timetec, má možnosť označenia políčka Prístupová karta. Označením systém informujete, že príslušná karta je používaná prioritne ako prístupová karta na otváranie dverí/turniketov. Otváranie sa zaznamenáva v Prehľadoch udalostí v systéme (logoch) alebo v záložke Prechody z prehľadu udalostí, ktorá sa nachádza v Prechodoch. Túto záložku si aktivujete vo Všeobecných nastaveniach. V danom prípade sa prechody do záložky Prechody, nezapisujú. Ak nemáte označené políčko...

Contal Timetec - Nastavenie automatického a jednorázového mazania udalostí v systéme, fotografií a histórie objektov

Automatické mazanie udalostí v systéme a fotografií je možné nastaviť na serveri Contal Timetec. Pre nastavenie je potrebné zastaviť službu Contal Timetec Server (obr.1), spustiť Contal Timetec Server, prihlásiť sa na server (obr.2) a v záložke Nastavenia zvoliť Nastavenie automatického mazania (obr.3). Je možné si zvoliť mazanie udalostí v systéme alebo mazanie fotografií prechodov. Mazanie udalostí v systéme odstráni všetky logy udalostí (udalosti snímača, A-Nodu, karty, akcií, servera atď.) ...

Contal Timetec - Nastavenie vytvárania fotografií prechodov

Snímanie fotografií viete nastaviť na snímači CCR Premium Plus. Integrovaná kamera umožňuje uložiť s typom prerušenia aj fotografiu zamestnanca. Rozhodnite sa, pre ktorý z prechodov, nastavených v menu snímača, chcete zaznamenať snímanie kamery (obr.1). V záložke Funkcie vyberte prechod dvojklikom alebo tlačidlom Pridaj (obr.2). Otvorí sa Vám okno Zmena parametra prechodov (obr.3). Z rolovacieho zoznamu vyberte akciu, Zosnímanie kamery a potvrďte OK. Vo Všeobecných nastaveniach, v časti Snímač ...