Contal Timetec - USB snímač pripojený pomocou srvservice.exe/služby - inštalácia

 

1. Snímač pripojíme do USB portu (pre WinXP je potrebne si stiahnuť ovládače z http://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm, novšie OS si nainštalujú snímač sami). V snímači bude blikať LED dióda na červeno, čím je signalizovaný stav OFFLINE.

2. V Správcovi zariadení (device manager) si pozrite číslo vytvoreného virtuálneho COM portu (device manager spustite napr. zadaním devmgmt.msc do riadku pre spustenie - Štart/Spustiť, skratka Win+R)

3. Pomocou inštalačného súboru doinštalujte na klientsky PC komunikačnú službu (ak tam nie je), ktorá sa štandardne pri inštalácii klienta neinštaluje. V inštalačnom priečinku pribudne súbor srvservice.exe. Inštalátor nainštaluje verziu súboru 3.08, súbor teda treba upgradnut na verziu, ktorú máte na serveri v inštalačnom priečinku (stačí prekopírovať súbor srvservice.exe a 2xwcf*.dll zo servera na klientsky PC).

4. V klientovi v ribbone Nastavenia systému / Všeobecne nastavenia / Objekty / Snímač kariet (obr.1) zaškrtneme „Povoliť pripojenie snímačov pomocou lokálneho portu, pooling“, ďalej „Používať vytváranie kariet zo snímača“ a „Automatické vytvorenie kartového systému“, (pre proximity EM karty nastavíme Šablónu na 0-8-0-6-0, pre Mifare a HID karty na 0-6-0-6-0), OK (obr.2).

 

Obrázok 1.: Nastavenie na snímači kariet

Obrázok 2.: Šablóna kartového systému

 

5. V klientovi v Hardvérových zariadeniach vytvoríte novú komunikačnú linku, typ linky RS232, zadajte Meno, dole zaškrtnete všetky 3 voľby, prvú voľbu odškrtnete a zaškrtnete znova, stlačíme Aktualizuj a vyberiete daný lokálny COM port, ktorý sa vytvoril, vid bod 2 a OK (obr.3). Ide o lokálny COM port, ktorý je viazaný na meno počítača. Ak by sa meno počítača v budúcnosti zmenilo, treba vytvoriť novú COM linku.  Ďalej vytvoríte Nový snímač, zvoľte meno, adresa musí byť 1, v pripojení vyberiete vytvorenú COM linku, typ Mini proximity a Zapíš (obr.4). V záložke Prístup pridáte všetky kartové systémy (druhé tlačidlo pridaj) (obr.5). V klientovi v ribbone Nastavenia systému / Všeobecne nastavenia / Objekty / Snímač kariet vyberiete zo zoznamu nami vytvorený snímač pre vytváranie kariet (obr.1)

 

Obrázok 3.: Komunikačná linka

Obrázok 4.: Snímač - základné nastavenia

Obrázok 5.: Snímač - Prístup

 

6. Do inštalačného priečinku nakopírujete súbor pre vytvorenie licencie LicenceSWGeneratorGet.exe a spustite ho, vytvorí sa súbor LicenceGet.data, ktoý je potrebné poslať do Contalu. Obratom Vám pošleme späť licenčný kľúč, tj súbor LicenceSW.data. Generátor licencie si môžete stiahnuť tu:

https://deposit.contal.sk/Download.aspx?file=4289747df7547e58ab8b3a90758f49c720aa25d5093f1fdd3b58f6931c6a0fdf

7. Po prihlásení do klientskeho programu ako administrátor prejdete v ribbone Nastavenia systému do menu Všeobecne nastavenia / Pripojenie klienta / Komunikačná služba a postupne stlačíte, Inicializuj, Zaregistruj, Spusť, zaškrtneme „Používať lokálnu službu pre komunikáciu s HW“ a OK (obr.6).

Inicializáciou sa vytvorí v inštalačnom priečinku súbor srvservice.ini, čo je spojenie na databázu. Zaregistrovaním sa vytvorí služba, na Win7 vyššie treba spúšťať client.exe cez pravé tlačidlo Ako administrator. Reštartujte klienta, v spodnom pravom rohu v stavovom riadku bude zobrazené či je služba spustená (po znovuspusteni clienta). Ak nie je spustíte službu Contal Timetec Communicator Service cez services.msc.

 

Obrázok 6.: Nastavenie parametrov systému - komunikačná linka

 

8. V ribbone Všeobecné / Stav hardverových zariadení skontrolujeme či je COM linka a snímač online a tiež či na snímači zhasla LED dióda resp. nebliká na červeno. Ak nie je snímač Online, reštartujeme službu Contal Timetec Communicator Service (obr.7).

 

Obrázok 7.: Stav hardvérových zariadení

 

9. Ak je snímač online, môžete vyskúšať vložiť kartu zamestnancovi. Postavíte sa v klientovi na zamestnanca a cez pravé tlačidlo vyberieme „Vložiť novú kartu zo snímača“ a priložíme kartu na snímač (obr.8).

 

Obrázok 8.: Vytvorenie karty zo snímača

Poznámka: Pri zmene USB portu sa zmení číslo COM portu -> je potrebne zmeniť číslo COM portu aj v hardvérových zariadeniach v komunikačnej COM linke!